no sit and wait to night ( or in night) o

از چشم من  تا  آخر جاده 

تمام ایستگاه ها  قطار و

هر قطار  چند  واگن داشت 

که  یک  دفعه  واگنا  لرزیدند

یک هو چه بد  مسافرا  ترسیدند

قطارای رفته  چه  قدر   برگشتند

هر   ایستگاه  سبز رو  بستند

مردمکای  منتظر  به راه نشسته  رو

پلکای  شب  زده  به  جاده  بسته  رو

 

 

        سروده شده  : زمستان  امسال

 

/ 1 نظر / 26 بازدید

[گل] درود