زبانحال یک گوشی موبایل

               

 

 

              همراه 
                        بارها همراه هر همدمی شدم

    پر از هر لهو و لعبی شدم !    عکس و آهنگ و فیلم و صدا

    ای خدا مرا کن زین مردم جدا !!   تا اینکه صاحب جدیدم مرا خرید

   درونم نوا و فیلمی هم از "قرآن " بریخت

 

   یکباره مست و سالم و عاشق شدم !

   چرا که او مرا با فطرتم در آویخت !!   صدایم صاف شد

   سر دردم دوا شد   قطعاتم با حال شد 

   باطریم شارژ شارژ شد!!!

/ 0 نظر / 17 بازدید