آوار لعنتی پر برف است

 
که هر دستش رنگ رنگ و با نیرنگ است
لعنت به در تا  آوار ناگزیر هین دیوار
چقدر سردست آوار لعنتی پر برف است
آه لعنت به سوز سرما لعنت به این دیوار

              زمستان 1391

/ 0 نظر / 27 بازدید